ข่าวกิจกรรมโครงการ

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564

คณะผู้บริหาร อบต.ท่าโพธิ์ชัยร่วมกิจกรรมส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

คณะผู้บริหาร อบต.ท่าโพธิ์ชัยร่วมกิจกรรมส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

กิจกรรม ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ

กิจกรรม ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี จงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประพฤติตนอยู่ในศิลธรรมอันดี โดยมีท่านนายกและท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ให้โอวาทก่อนการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

โครงการพัฒนาพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2563

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกปัจจุบันที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม โดยเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร ทั้งข้าราชการ ลูกจ้างและฝ่ายการเมืองท้องถิ่น โดยสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างเท่ากัน ควบคู่ไปกับการให้บริการที่เป็นธรรมและเท่าเทียนกันของกลุ่มคนในท้องถิ่นตลอดจนส่งเสริมให้บุคลกรในองค์กรได้รับการพัฒนาทางจิตใจ สร้างจิตสำนึกรักองค์กร ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมและจริยธรรม มีคุณธรรม สามารถนำหลักของพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร ซึ่งปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรงและมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมและเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม การขาดระเบียบปัญหาการทำงานที่ไม่มีความสุขปัญหาความสามัคคีในองค์กรเป็นต้น

          อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์ในวิธีการบริหารงานบุคคลตามคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 

 

 

ณ. วัดป่าหนองสะแบง 17/9/63

โครงการกำจัดขยะ ปรับปรุง สิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2563

ด้วยชมรม อสม.ม.2 บ้านโคกกระพี้  ได้จัดทำโครงการกำจัดขยะ ปรับปรุง สิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2563

เมื่อวันที่  14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกกระพี้หนองนกเขา ม.2 ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์  

โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย จำนวน 8,810 บาท   

เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนคิดหาวิธีกำจัดขยะ  และช่วยกันสำรวจ และกำจัดแหล่งเพราะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

รูปกิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าโพธิ์ชัย

รายงานผลการดำเนินงาน โครงพยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563