ข่าวกิจกรรมโครงการ

ชื่อ วันเผยแพร่
ภาพประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตาบลท่าโพธิ์ชัย ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์ต่อคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 10 เมษายน 2563
ภาพประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตาบลท่าโพธิ์ชัย ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์ต่อสาธารณชน 08 เมษายน 2563
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมและส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 24 กรกฎาคม 2562
รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2562 13 มิถุนายน 2562
การดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย (2) 03 มิถุนายน 2562
รายงานสรุปผลการจัดกจิกรรมการให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย 27 พฤษภาคม 2562
รายงานสรุปผล "มาตรการรจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน" 24 พฤษภาคม 2562
ประชุมผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย 06 พฤษภาคม 2562
รายงานโครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำคณะกรรมการชุมชน และประชาชนในตำบลท่าโพธิ์ชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 03 เมษายน 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 10 มกราคม 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเปิดบ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองบอน 11 ธันวาคม 2561
รณรงค์ ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดปริมาณขยะ 22 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ท่าโพธิ์ชัยเกมส์ครั้งที่ 19" 26 ตุลาคม 2561
รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ องค์กรจัดการสิ่งแวดล้อม 18 ตุลาคม 2561