ข่าวกิจกรรมโครงการ

ชื่อ วันเผยแพร่
กิจกรรมติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 12 ตุลาคม 2561
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการทบทวนวิสัยทัศน์ 12 ตุลาคม 2561
โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 02 ตุลาคม 2561
รายงานผลการปฏิบัติงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาคและโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 28 กันยายน 2561
โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5ส) ประจำปี พ.ศ.2561 04 มกราคม 2561
กิจกรรม “พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี” 15 กันยายน 2560