Search

กำลังอยู่ใน

ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560  ไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง จึงกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานจ้าง รายละเอียดปรากฎตาม แฟ้มประกอบ