Search

กำลังอยู่ใน

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

อาศัยอำนาจตามความในหมวด 4 ข้อ 18, 19 , 20  และข้อ 23 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรร