Search

กำลังอยู่ใน

การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

บัดนี้ การสรรหาและการเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร และการขึนบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกฯ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายนี้