Search

กำลังอยู่ใน

ประกาศเรื่อง ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

เรื่อง ปรับปรุงขั้นตอน และระยะเวลการการปฏิบัติราชการ

      ตามมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานส่วนราชการที่ให้บริการประชาชน ลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน เพื่อเป็นการให้บริการประชาชน ตามมติคณะรัฐมนตรีประกอบกับพระราชกฤษฎีกา      ว่าด้วยหลักเกณฎ์และวิธีการบริหารกิจการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2446 จึงประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2563 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                  ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562