Search

กำลังอยู่ใน

ประกาศเรื่อง แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัยตามพระราบบัญญัตภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ประกาศองค์การบริหาส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

เรื่อง แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัยตามพระราบบัญญัตภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

--------------------------------------------------

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และข้อ 23 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และข้อ 5 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

                    บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ได้จัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) โดยแสดงประเภทจำนวนขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

                    ฉะนั้น จึงแจ้งให้ผู้เสียภาษี ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เฉพาะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย หากปรากฏว่าแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)  ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัยจัดทำขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ผู้เสียภาษียื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขอให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ ที่ได้รับแจ้งตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน