Search

กำลังอยู่ใน

ช่องทางให้บุคลากรตามข้างต้นเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี 2563

ช่องทางให้บุคลากรตามข้างต้นเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี 2563

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ได้นำเข้าจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ซึ่งหมายถึงบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ประกอบด้วย

ฝ่ายบริหาร นายก อบต./รองนายก อบต.
ฝ่ายประจำ ปลัด อบต. /รองปลัด อบต. /หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการ ทุกกอง/ผู้อำนวยการสถานศึกษา
พนักงาน อบต. พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครอบคลุมในทุกมิติของหน่วยงาน และให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายครบถ้วนตามตัวชี้วัด จึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางให้บุคลากรตามข้างต้นเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) โดยมีช่องทางการเข้าใช้งานดังนี้
1. ผ่านเว็บไซต์ อบต.ท่าโพธิ์ชัย
2. ผ่าน https://itas.nacc.go.th/go/iit/7ypfxa
3. ผ่านการสแกนคิวอาร์โค๊ด (QR-Code) ด้านล่างนี้