Search

กำลังอยู่ใน

ประชาสัมพันธ์รวมใจลดโลกร้อน ด้วยการ ปั่นจักรยาน ปี2562

โลกของเราทุกวันนี้ สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก

การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก ที่เกิดจากกิจกรรม
ของมนุษย์ทาให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse
Gases) ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทนไนตรัสออกไซด์ ฯลฯ
ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นเป็นเหตุให้เกิดภาวะเรือนกระจก (Greehouse Effect)รุนแรงกว่าที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติ และส่งผลให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงขึ้นที่เรียกว่า ภาวะโลกร้อน ปัจจุบันปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์นั้นส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตของเสีย ได้แก่มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้าเสีย ตลอดจน การใช้สารเคมี เป็นต้น และจากการพัฒนาประเทศที่ผ่านมามุ่งเน้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นหลัก ทาให้ต้องเผชิญปัญหาด้านสิ่งแวดและสุขภาพตามมา แนวทางการแก้ไขเพื่อลดปัญหาดังกล่าวก็คือ การร่วมมือกัน ในการลงมือปฏิบัติ และการสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน รวมทั้งประชาชนทั่วไป

*******************************

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile size
Download this file (แผ่นพับรณรงค์ปั่นจักยาน25.pdf)แผ่นพับรณรงค์ปั่นจักยาน25.pdf303 kB