Search

กำลังอยู่ใน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย เรื่อง กำหนดการชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564

                                                                            ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

                                                        เรื่อง กำหนดการชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564

                                                                           ---------------------------------------------------------

                                                                  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 มาตรา 15 และมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน                                                                     และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ซึ่งเจ้าของป้ายมอบหมายให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.3) ภายในเดือนมีนาคมของปี                                                                     หรือภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งป้ายชื่อ และชำระภาษี ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ป. 3)

                                                                 เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย                                                                                           จึงประกาศให้ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี ที่ติดตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย เพื่อติดต่อขอยื่นแบบ และชำระภาษีป้าย                                                                                  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ตั้งแต่ เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 ชำระภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งรายการประเมินในวันเวลาราชการ

                                                                               จึงประกาศให้ทราโดยทั่วกัน

                                                                                                        ประกาศ ณ. วันที่ 25 มกราคม 2564

                                                               

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile size
Download this file (1.pdf)1.pdf4285 kB