Search

กำลังอยู่ใน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

                                                                  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

                                                    เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

                                                             --------------------------------------------------

                                                     ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้เด็กแรกเกิดสัญชาติไทย

                                      ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้ไม่เกิน 100000 บาท

                                      ต่อคน/ต่อปี ในอัตราเดือนละ 600 บาท ต่อคน/ต่อเดือน จนมีอายุครบ 6 ปีนั่น

                                                    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อ

                                      การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู

                                     เด็กแรกเกิดจำนวน 1 ราย รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้โดยจะปิดประกาศเป็นระยะเวลา 15 วัน

                                     หากไม่มีผู้คัดค้าน ให้ถือว่าผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู

                                     เด็กแรกเกิด หากมีผู้คัดค้านขอให้แจ้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

                                                  ทั้งนี้ผู้รับสิทธิจะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหลังจากนำสูติบัตรของเด็กมายื่น

                                     เพื่อแสดงว่าเด็กเกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายน 2564

                                                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                                                       นายอรรถพล ดาโสม

                                                                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile size
Download this file (CCF_000024.pdf)CCF_000024.pdf624 kB