Search

กำลังอยู่ใน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

                                                          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

                                                เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

                                                ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายให้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้เด็กแรกเกิดสัญชาติไทยที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ่ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป                                                               อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000บาทต่อคน/ต่อปี ในอัตราเงินเดือน 600 บาท ต่อคน/ต่อเดือน จนมีอายุครบ 6 ปี นั้น

                                                  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว                                                         จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจำนวน 2 ราย รายละเอียดตามบัญชีวแนบท้ายประกาศนี้ โดยจะปิดประกาศเป็นระยะเวลา                                                  15 วัน หากไม่มีผู้คัดค้านให้ถือว่าผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หากมีผู้คัดค้านขอให้แจ้ง                                                              ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

                                                   ทั้งนี้ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหลังจากนำสูติบัตรของเด็กมายื่นเพื่อแสดงว่าเด็กเกิดระหว่างระหว่าง                                                                            วันที่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายน 2564

                                                                                  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                                                ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile size
Download this file (รายชื่อเด็กแรกเกิด.pdf)รายชื่อเด็กแรกเกิด.pdf658 kB