Search

กำลังอยู่ใน

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

 

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/7ypfxa

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย)

โดย

  1. เข้าทำแบบประเมินผ่านลิงค์️ข้างล่างตามลูกศรชี้

https://itas.nacc.go.th/go/eit/7ypfxa

  1. ผ่านคิวอาร์โค้ด ตามภาพในช่องสี่เหลี่ยม

ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้

ผลการประเมินของท่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย จะไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ต่อไป