ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 4 26 มีนาคม 2561 706
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3 19 กุมภาพันธ์ 2561 693
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 10 มกราคม 2561 694
ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจในการตัดสินใจในการพิจารณาสั่งอนุญาต อนุมัติหรือปฏิบัติราชการรในการชี้และรับรองแนวเขตที่ดินสาธารณะ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย 04 มกราคม 2561 687
กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการจักสาน 01 มกราคม 2561 626
ประกาศเรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 01 มกราคม 2561 545
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 21 ธันวาคม 2560 678
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2561 01 ธันวาคม 2560 582