รายงานผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน

ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 10 มีนาคม 2564 56
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2563 23 กุมภาพันธ์ 2564 64
หนังสือรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 19 มิถุนายน 2563 355
ปกรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2562 19 มิถุนายน 2563 367
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) 19 มิถุนายน 2563 332
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) 19 มิถุนายน 2563 946
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2561 21 ธันวาคม 2561 561
รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2560 (ข้อ 6) 29 พฤศจิกายน 2560 1410