Search

กำลังอยู่ใน

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

     อาศัย ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  และตรวจคุณสมบัติแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 4 ราย รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  โดยจะปิดประกาศเป็นระยะเวลา 15 วัน หากไม่มีผู้คัดคาน ให้ถือว่าผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หากมีผู้คัดค้านขอให้แจ้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

    ทั้งนี้  ผู้ขอรับสิทธิ์จะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหลังจานำสูติบัติบัตรของเด็ก มายื่นเพื่อแสดงว่าเด็กเกิดระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2562 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile size
Download this file (Announce_03012562.pdf)Announce_03012562145 kB