Search

กำลังอยู่ใน

ประกาศ การสิ้นสุดการได้รับเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ขอประกาศการสิ้นสุดการได้รับเบี้ยความพิการ  ประจำปี 2562  โดยติดประกาศในที่เปิดเผย รายชื่อตามไฟล์ที่แนบมาท้ายนี้