Search

กำลังอยู่ใน

ข้อมูลข่าวสารตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

 1. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
 2. สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
 3. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
 4. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งฯ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 1. ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้ง และคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
 2. นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7(4)
 3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงาน
  2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 4. คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
  1. คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
  2. คู่มือการปฏิบัติงาน
 5. สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง
 6. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการจัดทำบริการสาธารณะ
 7. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรีฯ
 8. ข้อมูลข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด มาตรา 9 (8)
 1. การจัดหาพัสดุ
  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดหาพัสดุ
  รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและประกวดราคาตาม ม.9 (8) และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลแต่ละโครงการ/รายการ
  ผลการจัดหาพัสดุแต่ละโครงการ/รายการ
  สรุปผลการจัดหาพัสดุ รอบเดือนตาม ม.9 (8)
  รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณ
  รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
  รายงาน/ผลการตรวจสอบของสตง.
 2. การให้บริการประชาชน
  หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน
  เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์ตาม (1)
  สถิติการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน
  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน
  หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ปัญหากรณีที่มีการร้องเรียนการให้บริการ
  รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
  รายงานการประเมินผลการให้บริการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน
 3. การบริหารงานของหน่วยงาน
  โครงสร้าง | อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง/กฎหมายอื่น
  วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
  ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน
  คู่มือการปฏิบัติงานตาม (4)
  รายงานผลการปฏิบัติงานตาม (3)
 4. การบริหารงบประมาณ
  แผนงาน โครงการและงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
  หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณแต่ละแผนงาน/โครงการ
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน
  รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวมของหน่วยงาน
  รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสตง.
 5. การบริหารงานบุคคล
  หลักเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหาบุคลากรเอกสาร/ประกาศที่เกี่ยวข้อง
  รายงานผลการคัดเลือก/สรรหา
  มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร
  หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน
  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
  รายงานการประเมินผลตาม (4) และ (5)
 6. การติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานของผู้ควบคุม/ผุ้ตรวจสอบภายในจำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน โดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายในและผลการตรวจสอบของสตง.

งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
ที่สาธารณะประโยชน์
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
สัญญาอื่น ๆ