รายงานผู้ควบคุมภายใน-ตรวจสอบภายใน

ชื่อ วันเผยแพร่
หนังสือรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 19 มิถุนายน 2563
ปกรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2562 19 มิถุนายน 2563
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) 19 มิถุนายน 2563
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) 19 มิถุนายน 2563
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2565 22 เมษายน 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 19 เมษายน 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 18 เมษายน 2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 18 เมษายน 2565
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 18 เมษายน 2565
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 18 เมษายน 2565