รายงานทางการเงินปัจจุบัน

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2565) 28 เมษายน 2565 614
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 22 เมษายน 2565 628
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(1 ต.ค. 63- 30 ก.ย.64) 22 เมษายน 2565 602
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 22 เมษายน 2565 598
รายงานการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย 20 ตุลาคม 2564 470
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ2564 01 ตุลาคม 2563 477